Schulers Books Online

books - games - software - wallpaper - everything

Bride.Ru

Books Menu

Home
Author Catalog
Title Catalog
Sectioned Catalog

 

- Myne eerste vlerken - 11/11 -


Die zynen raed--"zie nimmer om--" Niet volgden of verachtten!--"

Gy reiziger door woud of hei' Of over berg of veld, Die altyd eenzaem op uw reis Door niemand wordt verzeld; Maek dat gy uw bestemming stag Bereikt, eer de avond daelt, Eer gy verkeerde wegen neemt, Of in het bosch verdwaelt.

_Brussel, 1841._

LEER HET BASJE.

IN HET ALBUM VAN MYNEN VRIEND HENRY GREGOIR.

Vide, cui fide. --OUDE LEUS.--

Wen schilder W... te Amsterdam Voor jaren heen verbleef, En daer, met spelen van muzyk Zyn legen tyd verdreef;

Gebeurde 't dat hy by een jood Den winkel binnen trad, Waer m'oud en nieuw muzyk verkocht, En keus van alles had.

Hier zocht de schilder naer zyn wensch Wat stukjes voor de fluit, Legde alles zaem en sprak:--"zeg, vriend, Wat geef ik voor den buit?--"

"--Zes guldens.--" zei de slimme vos. "--Zes guldens! dat 's te vet... Ik geef er dry, wat zeg je?--" "--Neen; Voor zes meent je het met.--"

"--Dan ga ik op een ander zien; Vaerwel...--" "--Vaerwel, mynheer!--" Maer naeuwlyks was de schilder weg Op 't joodje riep hem wer;

"--He! kom maer hier, ik laet het jou...--" Zei nu de looze jood, En W... gaf zyn geld, en nam Den rol, dien 't smausje bood.

Wanneer nu W... kwam te huis, Ontrolde hy zyn schat, En vond op 't eerste blaedje staen: _Basso_... hy dacht wat 's dat?

Op 't tweede stond: _Viola_...--"nu! Die vent heeft wis abuis--" En _Organo_ was 't derde...--"ja; Maer 'k ga wer naer zyn huis?--"

Hy overzag ze eens altemael... 't Was alles voor den bas, En 't minste stuk niets voor de fluit Zoo als 't gekozen was.

Hy pakt zyn stukken wer by een, En gaet naer 's jodes huis En sprak hem lagchend toe:--"Mynheer, Voorzeker g' hebt abuis.

Van al wat ik daer even koos, Vind ik het minst niet wer, 't Is alles voor den bas...--" "--Wel nu, _Leer dan het basje, heer!_..."--

_Turnhout, 1840._

INHOUD.

Herinneringen Gepast antwoord Het weesje Waerom mogen de vrouwen de mis niet dienen? Mozes op den Nyl De dronkaerd en de doktor De schynvriend De spaensche overheersching Winterlyden Vaerwel aen mynen boezemvriend Swolfs De duivel Vaerwel eens jongen dichters aen 't leven Op het huwelyk van *** Morgen-uitstapje by myne geboorte stad Pieter De Coninc De jongeling en de grysaerd De bedelaer Aen haer De tempel De kikvorsch en de haes De rust Aen een reiziger Leer het basje


Myne eerste vlerken - 11/11

Previous Page

  1    6    7    8    9   10   11 

Schulers Books Home Games Menu

Home
Balls
Battleship
Buzzy
Dice Poker
Memory
Mine
Peg
Poker
Tetris
Tic Tac Toe

Google
 
Web schulers.com
 

Schulers Books Online

books - games - software - wallpaper - everything