Schulers Books Online

books - games - software - wallpaper - everything

Bride.Ru

Books Menu

Home
Author Catalog
Title Catalog
Sectioned Catalog

 

- De Liereman - 1/17 -


DE LIEREMAN.

Luimige en Ernstige MUZE.

door

L. SCHIPPER.

DE LIEREMAN.

Vrienden! koopt! wie koopen kan, Koopt wat van den Liereman; 'k Heb wer liedjes van elks gading, 'k Breng een schip met rijke lading, Zoekt maar uit den vollen hoop, 'k Heb er nog genoeg te koop.

Maar, gij vraagt me: "zijn ze mooi?" 't Antwoord is: van 't beste allooi, Vol van vinding, gloed en leven, Immers, 'k heb ze zelf geschreven? En een hoofdpoet als ik, Kent de rijmkunst op een' prik.

Ergo, wie dees zangen laak', Heeft geen enkel greintje smaak; Weest dus op uw hoede, Heeren! Die mijn werk zult recenseren; Want, wie deze deuntjes fluit, Wijst zijn eigen vonnis uit.

Koopt dan, koopt! wie koopen kan, Koopt wat van den Liereman; 'k Heb wer liedjes van elks gading, 'k Breng een schip met rijke lading, Zoekt maar uit den vollen hoop, 'k Heb er nog genoeg te koop.

INHOUD.

De Liereman. Het Kaartspel. De Oude en Nieuwe Maat. De Droom. De Patrijzen. Jan. De twee Honden. De vrome Werkbaas. De Vlieg. Het Medaillon-Portret. De verdronken Acteur. Het Portret van den Dood. De Gekken. Stalen Pennen. Mijn Grootje. Gerust in de onstuime Baren. Een klein Spruitje wordt eindelijk een Boom. Voor Godsdienst en Vaderland. Deugd schept Vreugd. Elck wat Wils. Genoegh is meer. Elck zijn Waerom. Elck spiegele Hem Zelven. 't Kan Verkeeren. Hora ruit. Peut-tre. Repos ailleurs. Vita mortalium vigilia. Getrouw. 't Uur is dr. Huwelijks-Liedje. De Ooijevaars. Op den Dood van een' Landman. Aan een' rat. De Lach. Het Weesje. Huwelijksvereeniging. Drift. De Laster. Eenvoud. Aan een' blinden Toonkunstenaar. De Muis. t' Huiskomst. Wie? De Mensch. Aan een' Schilder. De Grafsteen. Toonkunst. Gedachten bij het Graf van _A. C. W. Staring_. Het levenspad. Het blinde Vinkje. Troost.

WAARSCHUWING van eenen Onbevooroordeelde.

Hoe de Liereman ook roepe en schreeuwe en zijne koopmanschap aanprijze, men meene daarom niet, dat al wat hij uitvent, voor den zang geschikt, of zoo bijzonder mooi is.

In geenen deele; hij handelt meestal in oude snuisterijen, en nieuwe snuifjes zoudt ge vruchteloos bij hem zoeken.

Gij moet dus wel opletten, dat hij u geene appelen voor citroenen in handen stopt, want, ieder is een dief in zijne nering.

Nogtans, ik wil zijn nadeel niet, en wensch zijne waar eene even vleijende recensie, als het onlangs bij den Boekhandelaar LAGERWEY te Dordrecht uitgegevene product: Engelin! vergeet mij niet, geheeten-- welke beoordeeling Refer. (Letteroefeningen N 9, voor Julij 1843.) aldus eindigt: "Ook Luimigheid is een lief stukje, hetwelk gelijk mede sommige der overigen, geen ongeschikt Volksliedje zou wezen."

VORDEN, 30 Sept. 1843.

HET KAARTSPEL

"Wat!" vraagt gij, "is dat consequent? "Erast, de nieuwe lichter, "Koopt steeds 't antiekste ameublement, "Maar blijft Gomaars betichter, "Hij is 't, die, 't oude en nieuwe zoekt, "En tevens 't nieuwe en oude vloekt!"

Ik vonnis niet en haat den twist, Ja, laat aan elk zijn keuze, Wie 't aardsch en hemelsch stout beslist, De vrijheid zij mijn leuze! Maar toch, ik zeg uit vol gemoed, In 't oud en nieuw is kwaad en goed!

Doch nu van 't kaartspel - zie! uw drift Bragt heel mij van 't chapiter; Het kaartspel, luidt het bovenschrift, Voor 't kaartspel klink' de citer; Welaan, mijn zangster! men verbeidt, Zing luid van de oudste antiquiteit!

1. Met regt, dat Memphis boezem zwell', Om de eer haar rijk beschoren; Dr, dr is 't eerste kaartenspel, Door 't schoonst genie geboren; En de allergrijste piramied, Is nog zoo grijs als 't kaartspel niet!

2. Hoe juichte Egypte in d'elsten schat, Den schat van eigen vinding, En bragt, door hieroglyphen, 't blad, Met godsdienst in verbinding; Zoodat, van vromen geest bezield, Men kaartenspelend oefning hield!

3. Sibyllen! uw orakelhol, Hadd' nooit van goud geblonken, Zoo niet de kaart, den vragersbol Het antwoord hadd' geschonken; Uw goochelkunst staat nog in eer, Groei, bloei, o kaartenleggren-heer!

4. Hoe! rukken Moor en Arabier Zoo plotsling uit het Oosten? U, Spanje! geldt het krijgsgetier, Maar 't zoetst geschenk zal troosten! De vijand biedt de kaart u aan, En gij--verwenscht heur naar de maan!

5. Fluks waagt ze een kans in Frankenland, 't Wou eerst ook dr niet lukken, Maar--zesde Karel,--zijn verstand, Kreeg eensklaps bijstre nukken! De Vorst wordt meer dan stapel gek, En nu, nu komt de kaart in trek!

6. De groote schilder Gringoneur, Een baas in 't portretteren, Liet in het spel, door frissche kleur, Geheel het hof spanceren; Dat deed den Koning zulk een deeg,


De Liereman - 1/17

    Next Page

  1    2    3    4    5    6   10   17 

Schulers Books Home Games Menu

Home
Balls
Battleship
Buzzy
Dice Poker
Memory
Mine
Peg
Poker
Tetris
Tic Tac Toe

Google
 
Web schulers.com
 

Schulers Books Online

books - games - software - wallpaper - everything